មនុស្សយន្តផ្សារដែក

  • Welding Robot Series

    ស៊េរីរ៉ូបូតរ៉ូបូត

    មនុស្សយន្តផ្សារដែកម៉ាស៊ីនផ្សារដែក JZJ06C-180 មនុស្សយន្តផ្សារដែក JZJ06C-144 មនុស្សយន្តផ្សារដែក JZJ06C-160 មនុស្សយន្តផ្សារដែក JZJ06C-200 ការណែនាំសង្ខេបមនុស្សយន្តផ្សារដែកគឺជារ៉ូបូតឧស្សាហកម្មដែលចូលរួមក្នុងការផ្សារដែក (រួមទាំងការកាត់និងបាញ់ថ្នាំ) ។ យោងតាមនិយមន័យរបស់អង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់ការធ្វើស្តង់ដារភាវូបនីយកម្ម (អាយអេសអូ) ថាមនុស្សយន្តឧស្សាហកម្មជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សយន្តផ្សារដែកស្តង់ដាររ៉ូបូតឧស្សាហកម្មគឺជាកម្មវិធីពហុមុខងារដែលអាចធ្វើឡើងវិញបាន ...