តែមស្លាប់

  • Stamping Die

    បោះត្រាស្លាប់

    ការបោះត្រាមរណៈគឺជាប្រភេទនៃឧបករណ៍ដំណើរការពិសេសដែលដំណើរការសំភារៈ (ដែករឺដែកមិនពាក់មួក) ទៅជាផ្នែក (រឺផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច) ក្នុងដំណើរការបោះត្រាត្រជាក់ដែលត្រូវបានគេហៅថាត្រាតែងាប់ស្លាប់ (ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាស្លាប់តែមត្រជាក់) ។ ការបោះត្រាគឺជាប្រភេទមួយនៃវិធីសាស្រ្តដំណើរការសម្ពាធដែលប្រើ